BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

IZMJENA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU TEMA SASTANKA U VELIKOJ VIJEĆNICI ŽUPANIJSKE UPRAVE

SAVONSKI BROD, 8.srpanj 2022.- U Velikoj Vijećnici županijske uprave 6. srpnja održana je edukacija, odnosno, predstavljanje, izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Istaknuto je kako je promijenjen postupak provedbe natječaja za prodaju te se na suglasnost Ministarstvu dostavlja prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju i prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude ( do stupanja na snagu Zakona županiji i Ministarstvu se na mišljenje i suglasnost dostavljala Odluka o raspisivanju natječaja i Odluka o izboru nakon što su iste donesu na vijeću). Izuzimaju se županije u odnosu na davanje mišljenja u postupcima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države U Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju dodaje se kao član, predstavnik Ministarstva poljoprivrede i predstavnik županije. Što se tiče ostalih izmjena , JLS koje su dobile suglasnost na Program do stupanja na snagu Zakona dužne su donijeti Odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup i Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona.

JLS koji su dobili suglasnost na Program nakon stupanja na snagu Zakona dužni su donijeti odluku o raspisivanju javnog natječaja za zakup i odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju u roku od 6 mjeseci od dobivanja suglasnosti na Program.

 Ministarstvo preuzima raspolaganje poljoprivrednim zemljištem i sredstava od raspolaganja koja su prihod JLS, ako JLS: ne donese Program u zakonom propisanom roku, ne raspiše natječaj u zakonom propisanom roku , ne provodi Zakon odnosno ne postupa i ne obavlja poslove iz svoje nadležnosti sukladno Zakonu

Započeti postupci sklapanja aneksa ugovora o revalorizaciji obustavljaju se, osim postupaka u kojima se povećava iznos revalorizirane naknade.

Izmjene ugovora o zakupu, ugovora o prodaji s obročnom otplatom kupoprodajne cijene, ugovora o koncesiji i prioritetnoj koncesiji za poljoprivredno zemljište i ugovora o dugogodišnjem zakupu poljoprivrednog zemljišta koji su sklopljeni do stupanja na snagu ovoga Zakona provode jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb, osim izmjene ugovora o zakupu za ribnjake, ugovora o služnosti na šumi i šumskom zemljištu i ugovora o dugogodišnjem zakupu za ribnjake koje provodi Ministarstvo.

Kod postupaka promjene namjene poljoprivrednog zemljišta Investitor se oslobađa plaćanja naknade pri gradnji stambenih objekata poticane stanogradnje kao i prilikom gradnje objekata u poduzetničkoj zoni definiranoj prostornim planom i osnovanoj odlukom jedinice lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave.

Za ugovore o koncesiji, prioritetnoj koncesiji, zakupu i dugogodišnjem zakupu koji su sklopljeni na temelju ranije važećih Zakona o poljoprivrednom zemljištu kod kojih Gospodarski program nije priložen uz ugovor, koncesionari odnosno zakupnici dužni su u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona izraditi novi Gospodarski program sukladno odredbama važećeg ugovora isti dostaviti jedinici lokalne samouprave odnosno Gradu Zagrebu. JLS izrađuje aneks ugovora.

Poljoprivredno zemljište izvan građevinskog područja ne može se geodetskim elaboratima dijeliti na katastarsku česticu površine manje od 1 ha, osim u slučaju izgradnje infrastrukturnih i drugih građevina sukladno prostornom planu i osim u slučaju nasljeđivanja

U postupcima povrata predmet zamjenskog poljoprivrednog zemljišta mogu biti komasirane i arondirane površine poljoprivrednog zemljišta, osim ako bi se njihovom dodjelom narušavala proizvodno-tehnološka cjelina.

 

Slične objave